Säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, hyvää metsänhoitoa ja jäsentensä yleisiä hallinnollisia ja taloudellisia edellytyksiä toimia jatkuvasti tarkoituksenmukaisena metsätalouden harjoittamismuotona, sekä valvoa yhteismetsien yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) välittää lainsäädäntöelimille ja viranomaisille tietoja ja antaa lausuntoja niistä yhteismetsien ja metsätalouden olosuhteista ja näkökohdista, jotka olisi otettava huomioon lainsäädännöllisissä ja hallinnollisissa ratkaisuissa

2) kehittää sopiviksi ja oikeudenmukaisiksi havaittuja menettelytapoja jäsentensä toiminnassa

3) suorittaa jäsenistönsä keskuudessa neuvontaa metsätaloudellisissa, hallinnollisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä, sekä tekee selvityksiä ja etsii keinoja, joiden avulla yhteismetsien palvelu- ja suorituskykyä voidaan lisätä

4) toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää tarpeellista tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa joko maksutta tai maksua vastaan

5) toimii läheisessä yhteistoiminnassa metsälautakuntien, metsänhoitoyhdistysten ja näiden liittojen sekä muiden metsä- ja maataloudellisten yhteistoimintajärjestöjen kanssa

3 §

Jäsenet

Yhdistyksen toimialue käsittää Suomen valtakunnan alueen poisluettuna Lapin ja Oulun läänit. Jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään tällä alueella olevien yhteismetsien osakaskunnat.

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 31 päivään joulukuuta mennessä hallitukselle. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan tilikauden alusta.

Jäsenmaksun suuruus jaetaan jäsenten kesken kunkin jäsenen voimassa olevan metsätaloussuunnitelman kasvullisen metsämaan pinta-alan mukaisessa suhteessa. Lisäksi kannetaan vuosikokouksen määräämä perusmaksu.

Yhdistyksen kokousedustajien mahdolliset kokouspalkkiot sekä henkilökohtaiset matka- ja päivärahat suorittaa kukin jäsen osaltaan.

4 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään vuosikokouksessa jotkut hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä toimiaika on kolme tilivuotta kuitenkin siten, että ensimmäisellä kerralla valituista jäsenistä ensimmäisen ja toisen tilivuoden päättyessä eroaa kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen sen mukaan kuin arvalla valitaan. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslaissa säädettyjen velvollisuuksien lisäksi erityisesti:

1) kutsua yhdistys varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen sekä valmistella kokoukselle esitettävät asiat

2) tehdä vuosikokoukselle ehdotus seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

3) pitää huolta yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä kirjanpidosta asianmukaisella tavalla

4) laatia viimeksi kuluneelta tilivuodelta vuosikertomus ja tilinpäätös

5) käsitellä aloitteet ja kirjelmät jotka ovat tulleet jäsenten taholta

6) seurata yhteismetsiä koskevaa lainsäädäntöä ja sen kehitystä, sekä antaa tarvittavia lausuntoja

7) päättää vuosittain maksettavista sihteerin ja rahastonhoitajan sekä mahdollisista muista palkkioista

8) huolehtia yhdistyksen hallintoon ja hoitoon kuuluvien muiden tehtävien suorittamisesta

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

7 §

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 vrk ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistys on hallituksen toimesta kutsuttava koolle vuosikokouksessa vuosittain loka-marraskuun aikana.

Hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi tai jos sitä vähintään kymmenesosa jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällöin on noudatettava samaa järjestystä ja koollekutsumisaikaa kuin varsinaisen kokouksen ollessa kyseessä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokousedustaja saa edustaa valtakirjalla enintään kahta muuta jäsentä. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) Hyväksytään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkiot ja matkakorvaukset

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio, perus- ja jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus

9) Valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies

11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yksi kuukausi ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Kunniajäsenet

Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua kunniajäseniä, joita voi olla 3 yhdellä kerralla.

Kunniajäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen hallituksen ja yleisiin kokouksiin.

12 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdessä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat viimeisen purkavan kokouksen päättämällä tavalla yhteismetsien toimintaa ja tarkoitusta parhaiten edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.